Catalŕ   |   Spanish   |   English

TEXTOS LEGALS / LEGALES

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la VINYES D'EN GABRIEL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

VINYES D'EN GABRIEL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la web.

VINYES D'EN GABRIEL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals a VINYES D'EN GABRIEL, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu al email: info@vinyesdengabriel.com

Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, sonido y cualquier otro material, son propiedad de la VINYES D'EN GABRIEL.

Todos los derechos están reservados. Todo acceso a este sitio web está sujeto a las condiciones siguientes:

Sólo está autorizado el uso personal no comercial. No está permitida la modificación del web ni de sus contenidos.

VINYES D'EN GABRIEL no es responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos que no sean dependientes de la web.

VINYES D'EN GABRIEL no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados ​​por el acceso al web o por la imposibilidad de acceder.

En ningún caso las galletas u otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar servirán para almacenar información que permita identificar la persona física usuaria del web.

Si facilita sus datos personales a VINYES D'EN GABRIEL, éstos serán tratados de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Si desea ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, puede al email: info@vinyesdengabriel.com

This website and all its contents, including text, images, sound and other material are the property of VINYES D'EN GABRIEL.

All rights reserved. Access to this site is subject to the following conditions:

Only authorized personal non-commercial use. You may not modify the website or its contents.

VINYES D'EN GABRIEL is not responsible for the information obtained through links to external systems that are not part of the web.

VINYES D'EN GABRIEL no guarantee that the web server are free of viruses and is not responsible for damage caused by accessing the website or the impossibility to access it.

In any case, cookies or other similar means that can be used to store information to identify the person using the website.

If you give your personal information to AT VINYES D'EN GABRIEL, they will be treated in accordance with Article 5 of Law 15/1999 of 13 December on the protection of personal data.

To exercise the right of access, rectification, cancellation and opposition of your personal information, please email to: info@vinyesdengabriel.com